Систем управљања безбједношћу друмског саобраћаја

Стандард BAS ISO 39001:2014 представља основу за стварање услова за повећање безбједности саобраћаја на путевима, а настао је као резултат потребе за смањењем броја саобраћајних несрећа а самим тим и броја погинулих и тешко повријеђених. Овим стандардом се утврђују захтјеви за систем управљања безбједношћу друмског саобраћаја како би се омогућило дјеловање организације у систему друмског саобраћаја.  
Захтјеви овог стандарда се односе на:

  • идентификацију улоге сваке организације у систему друмског саобраћаја;
  • идентификацију операција, процеса и функција које имају или могу да имају утицаја на безбједност друмског саобраћаја;
  • редослијед и интеракцију кључних процеса и активности и одређивање њихове интеракције с другим заинтересованим странама које утичу на безбједност друмског саобраћаја;
  • праћење, мониторинг и анализу процеса, активности и функција;
  • анализу безбједности и др.

Овај стандард се може примјењивати на било коју организацију, без обзира на тип, величину и производе или пружену услугу, а која жели:

а) побољшати перформансе безбједности друмског саобраћаја;
б) успоставити, одржавати и стално побољшавати систем управљања безбједношћу друмског саобраћаја;
ц) осигурати усклађеност с политикама безбједности друмског саобраћаја и
д) доказати усаглашеност с овим стандардом.
Захтјеви овог стандарда су општи и није му намјера да наметне униформност структуре система управљања безбједношћу друмског саобраћаја, односно униформност документације. Сврха овог стандарда није да учеснике у саобраћају ослободи обавеза да поштују закон и да се одговорно понашају. Стандард може да подржи организацију у напорима да подстакне учеснике у саобраћају да поштују закон.
Међународним документом ISO/IEC Директива – Дио 1, у Додатку SL дефинисана је  јединствена структура стандарда система управљања. Додатком SL је омогућено организацијама да на једноставнији начин врше интеграцију различитих система управљања. Структура стандарда BAS ISO 39001:2014 је усклађена с Додатком SL.

Организације се могу сертификовати у складу са захтјевима стандарда  BAS ISO 39001:2014 од стране акредитованих сертификационих тијела, чиме доказују да су испуниле захтјеве стандарда.