Директиве/Уредбе

Ознака Назив
1015/2010 Уредба (ЕU) 1015/2010 о примјени Директиве 2009/125/ЕC у погледу захтјева за еколошким дизајном веш машина за домаћинство
1016/2010 Уредба (EU) о имплементацији Директиве 2009/125/EC у погледу захтјева за еколошки дизајн кућних машина за прање судова
1223/2009 Уредба (EC) 1223/2009 о козметичким производима
1275/2008 Уредба (ЕC) 1275/2008 о примјени Директиве 2005/32/ЕC у погледу захтјева за еколошко пројектовање потрошње електричне енергије у стању приправности и искључености електричне и електронске опреме за домаћинство и канцеларију
1907/2006 Уредбa (ЕC) 1907/2006 о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и ограничавању хемикалија (REACH)
1999/5/EC Телекомуникациона терминалска опрема
2000/14/EC Емисија буке у окружењу узроковане опремом за коришћење на отвореном простору
2000/55/EC Захтјеви за енергетску ефикасност баласта флуоресцентног производа
2000/9/EC Жичаре дизајниране за пренос лица
2001/95/EC Општа безбједност производа
2004/108/EC Електромагнетска компатибилност
2006/42/EC Машине
2006/95/EC Нисконапонска опрема
2008/57/EC Интероперабилност жељезничких система
2009/128/EC Одржива примјена пестицида
2009/23/EC Неаутоматске ваге
2009/48/EC Сигурност играчака
2011/65/EU Ограничење употребе одређених опасних твари у електричној и електронској опреми (RoHS)
2013/29/EU Пиротехничка средстава
2013/53/EU Пловни објекти за рекреацију
2014/28/EU Експлозиви за цивилне потребе
2014/29/EU Једноставне посуде под притиском
2014/30/EU Електромагнетна компатибилност
2014/31/EU Неаутоматске ваге
2014/32/EU Мјерни инструменти
2014/33/EU Лифтови и сигурносне комопненте за лифтове
2014/34/EU Опрема и заштитни системи у потенцијално експлозивним атмосферама
2014/35/EU Нисконапонска опрема
2014/53/EU Рaдиo oпрeмa
2014/68/EU Опрема под притиском
2016/2102/EU Доступност веб сајтова и мобилних апликација органа јавног сектора.
2016/424/EU Жичаре
2016/425 Уредба (EU) 2016/425 о личној заштитној опреми
2016/426 Апарати на гасовита горива
2016/797/EU Директива (ЕУ) 2016/797 Европског Парламента и Савјета о интероперабилности жељезничког система у Европској унији (Текст значајан за EEA)
2017/745 Уредба (ЕU) о медицинским средствима
2017/746 Уредба (ЕU) о медицинским средствим у in vitro дијагностици
2019/1781 Уредба (ЕU) 2019/1781 о утврђивању захтева за еколошки дизајн за електромоторе и погоне са променљивом брзином у складу са Директивом 2009/125/ЕC, о измjенама и допунама Уредбе (ЕC) 641/2009, и о стављању ван снаге Уредбе (ЕC) 640/2009
2019/1782 Уредба комисије (ЕУ) 2019/1782 о утврђивању захтјева за еколошки дизајн за вањска напајања у складу с Директивом 2009/125/ЕЗ Европског парламента и Савјета и о стављању изван снаге Уредбе Комисије (ЕЗ) бр. 278/2009
2019/2014 Уредба (ЕU) 2019/2014 о измjенама и допунама Уредбе (ЕU) 2017/1369 у вези са означавањем енергетске ефикасности машина за прање веша и машина за прање-сушење веша у домаћинству, и стављања ван снаге Уредбе (ЕU) 1061/2010 и Директиве 96/60/ЕC
2019/2017 Уредба (ЕU) 2019/2017 о измjенама и допунама Уредбе (ЕU) 2017/1369 у вези са означавањем енергетске ефикасности машина за прање судова у домаћинству, и стављању ван снаге Уредбе (ЕU) 1059/2010
2019/2022 Уредба (ЕU) 2019/2022 о утврђивању захтjева за еколошки дизајн машина за прање судова у домаћинству у складу са Директивом 2009/125/ЕC, о измjенама и допунама Уредбе (ЕC) 1275/2008, и о стављању ван снаге Уредбе (ЕU) 1016/2010
2019/2023 Уредба (ЕU) 2019/2023 о утврђивању услова за еколошки дизајн машина за прање веша и машина за прање-сушење веша у домаћинству у складу са Директивом 2009/125/ЕC, о измjенама и допунама Уредбе (ЕC) 1275/2008, и o стављању ван снаге Уредбе (ЕU) 1015/2010
2019/904 Пластични производи за једнократну употребу
206/2012 Уредба (ЕU) 206/2012 о примјени Директиве 2009/125/ЕC у погледу захтјева за еколошким дизајном за уређаје за климатизацију и вентилаторе
278/2009 Уредба (ЕC) 278/2009 о примјени Директиве 2005/32/ЕC у погледу захтјева за еколошким дизајном потрошње електричне енергије без оптерећења и просјечне активне ефикасности спољних напајања
305/2011 Уредба (EU) 305/2011 о утврђивању усклађених услова за стављање на тржиште грађевинских производа
548/2014 Уредба (ЕU) 548/2014 о примјени Директиве 2009/125/ЕC у погледу малих, средњих и великих енергетских трансформатора
641/2009 Уредба (EC) 641/2009 о имплементацији Директиве 2005/32/EC у погледу захтјева за еколошки дизајн самосталних циркулационих пумпи и циркулационих пумпи интегрисаних у производе
643/2009 Уредба (ЕC) 643/2009 о примјени Директиве 2005/32/EC у погледу захтјева за еколошким дизајном за кућне расхладне уређаје
65/2014 Уредба (EU) којом се допуњује Директива 2010/30/ЕU у погледу енергетског означавања кућних пећница и напа
66/2014 Уредба (ЕU) 66/2014 о примјени Директиве 2009/125/ЕC у погледу захтјева за еколошким дизајном за кућне пећнице, плоче за кухање и напе
666/2013 Уредба (ЕU) 666/2013 о примјени Директиве 2009/125/ЕC у погледу захтјева за еколошким дизајном усисавача
765/2008 Уредба (EC) о утврђивању захтјева за акредитацију и за надзор тржишта у односу на стављање производа на тржиште
801/2013 Уредба (ЕU) 801/2013 о измјенама и допунама Уредбе (ЕC) 1275/2008 којом се успоставља оквир за утврђивање еколошких захтјева за коришћење електричне енергије у електричној и електронској опреми за домаћинства и канцеларију у стању приправности и искључења, и о измјенама и допунама Уредбе (ЕC) 642/2009 у вези са еколошким захтјевима за дизајн телевизора
89/686/EEC Лична заштитна опрема
90/385/EEC Активна уградива медицинска средства
92/42/EEC Захтјеви за ефикасност бојлера за топлу воду који користе течна и гасовита горива
93/42/EEC Медицинска средства
932/2012 Уредба (ЕU) 932/2012 о примјени Директиве 2009/125/ЕC у погледу захтјева за еколошким дизајном за сушилице за веш
94/62/EC Амбалажа и амбалажни отпад
95/16/EC Лифтови
96/60/EC Машине за прање веша-сушилице (комбиноване)
96/98/EC Опрема за бродове
97/23/EC Опрема под притиском
97/67/EC Поштанске услуге
98/79/EC Медицинска средства у in vitro дијагностици