Интерна правила за стандардизацију

Интерна правила за стандардизацију доноси директор Института за стандардизацију БиХ. 

Рад Института за стандардизацију БиХ и интерна правила за стандардизацију Института усклађени су с правилима међународних и европских организација за стандардизацију (посебно са ISO/IEC Директивама, дио 1 и 2, ISO Водичем 21, дио 1 и 2, те CEN/CENELEC Интерним прописима, дио 2 и 3), као и Кодексом добре праксе за стандардизацију Свјетске трговинске организације (WTO).

Интерна правила за стандардизацију су, прије свега, намијењена за употребу особљу  Института и техничким тијелима, а посебно предсједницима и секретарима техничких тијела, те свима који су укључени у израду нацрта стандарда и нацрта других BAS докумената доступних јавности.

Правила рада босанскохерцеговачке стандардизације састоје се од:

BAS PO 8.5-01:2016, Пословник о раду стручних тијела Института

BAS U 8.5-01:2016, Упутство о означавању и регистровању докумената босанскохерцеговачке стандардизације

BAS U 8.5-02:2016, Упутство о структури и обликовању босанскохерцеговачких стандарда и других докумената доступних јавности

BAS U 8.5-03:2016, Упутство за припремање, доношење и објављивање BAS стандарда и других докумената босанскохерцеговачке стандардизације

BAS U 8.5-04:2016, Упутство о преузимању међународних и европских стандарда и других докумената који нису стандарди

BAS U 8.5-05:2016, Упутство о означавању и регистровању тијела за припрему докумената босанскохерцеговачке стандардизације

BAS U 8.5-06:2016, Упутство за учествовање у раду техничких радних тијела међународних и европских организација за стандардизацију