Директор

Име и презиме: Александар Тодоровић
Телефон: 057/310-560
E-mail: aleksandar.todorovic@isbih.gov.ba
Националност: Србин
Датум и мјесто рођења: 9. 11. 1983. године, Сарајево

Ожењен. Отац двоје дјеце.


Образовање:

 • Факултет: Електротехнички факултет, Универзитет Источно Сарајево (20022007)
 • Средња школа: Средња школа „28. јуни Источно Сарајево, eлектротехничар енергетике (19982002)

Познавање страних језика:

 • Енглески језик: Одлично знање - писање, читање енглеског језика и способност за успјешну комуникацију на енглеском језику.

Радно искуство:

 • Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине: (2023-    )

Од јуна 2023. године ради на позицији директора Института за стандардизацију Босне и Херцеговине. Представља и заступа Институт, организује и обезбјеђује законито и ефикасно обављање послова  и одговоран је за обављање посебних задатака утврђених одлукама Савјета министара Босне и Херцеговине. Доноси прописе када је за то законом Босне и Херцеговине овлашћен. Организује одговарајући облик сарадње с другим сродним институцијама и међународним организацијама. Одговоран је за свеукупно руковођење радом Института, за развој и спровођење политике Института, те надзор, дјеловање и руковођење свакодневним пословима у Институту. Подноси годишњи извјештај о раду Института Савјету министара БиХ, доноси годишњи програм рада Института и одговоран је за припрему предрачуна буџетских средстава и извршење финансијског плана Института.

 • МХ „Електропривреда Републике Српске  ЗД „Истраживачко развојни центар електроенергетике – ИРЦЕ а.д. Источно Сарајево (20172023)

Од октобра 2017. до јуна 2023. године радио на позицији директора МХ „Електропривреда Републике Српске ЗД „Истраживачко развојни центар електроенергетике – ИРЦЕ а.д. Источно Сарајево. Организовао, координирао и водио пословање Друштва. Заступао Друштво у складу са Статутом, старао се и одговарао за законитост рада Друштва. Такође је био одговоран за израду, праћење, анализу и оцјену реализације планова пословања, те утврђивање приједлога за расподјелу добити и покриће губитка, за запошљавање и отпуштање запослених у складу с поступцима утврђеним актима Друштва и важећим законима. Спроводио је  обавезујућа упутства и наредбе за рад које је донијела Управа Матичног предузећа ЕРС. Дефинисао политику квалитета и вршио преиспитивање система квалитета, као и одобравање годишњег плана обуке и плана интерних провјера квалитета и именовање руководства за квалитет. Присуствовао је и учествовао у раду као пуноправан члан Колегија директора Електропривреде РС. Вршио и друге послове утврђене Законом, Статутом и другим актима Друштва.

 •           МХ „Електропривреда Републике Српске   ЗП „Електродистрибуција а.д. Пале  (20082017)

Од марта 2014. до октобра 2017.  године радио на позицији руководиоца радне     јединице Источно Сарајево. Руководио организационим дијелом предузећа с највећим бројем потрошача и највећим бројем радника у ЗП „Електродистрибуција а.д. Пале. Извршавао послове везане за константно повећање степена наплате и смањење дистрибутивних губитака. Руководио и управљао свим инвестицијама и пројектима који су за циљ имали да обезбиједе уредно напајање свих потрошача електричном енергијом.

Од фебруара 2008. до марта 2014. године радио на пословима референта за управљање, инвестиције и надзор у Служби инвестиција. Вршио израду  пројеката за изградњу нисконапонске мреже, далековода 10 KV и 35  KV и трафостаница свих типова које се изграђују у електродистрибутивној мрежи. Вршио надзор над изградњом свих врста електроенергетских објеката који се граде у електродистрибутивној мрежи. Вршио испитивање и уградњу мјерних гарнитура у трафостанице 10/0,4 и 35/10 KV, уградњу компензације у трафостанице 10/0,4 KV, као и  санацију пада напона на дистрибутивној мрежи и друге послове из електродистрибутивне дјелатности.

Додатно радно искуство:

 • Вршио надзор над изградњом грађевинских објеката, дијела електрофазе инсталације јаке струје
 • Вршио технички пријем грађевинских објеката, дијела електрофазе инсталације јаке струје
 • Пројектовао нисконапонске инсталације, далеководе и трафостанице
 • Испитивао електричне инсталације

Стручни испити и лиценце:

 •          Положен стручни испит из области електротехнике

 • Положен стручни испит из области електротехнике у рударству,
 • Лиценца за извођење дијела електрофазе инсталације јаке струје, електроенергетских постројења и надзор

 • Лиценца за израду техничке документације, дио електрофазе инсталације јаке струје, електроенергетских постројења и надзор
 • Лиценца за ревизију техничке документације.

Објављени стручни радови:

 •         Анализа ефикасности громобранских хватаљки са раним стартовањем (BH CIRED 2020)