Директор

Име и презиме: Александар Цинцар
Телефон: 057/310-560
E-mail: aleksandar.cincar@isbih.gov.ba
Националност: Србин
Датум и мјесто рођења: 16. септембар 1976. године, Сарајево


Образовање:

 • Факултет: Електротехнички факултет, Универзитет Источно Сарајево (1999 - 2004)
 • Средња школа: Средња војна школа РВ и ПВО, смјер електроопрема и инструменти, Рајловац-Сомбор (1991-1995)
 • Основна школа: „Петар Кочић“, Сарајево (1983 - 1991)

Познавање страних језика:

 • Енглески језик: Одлично знање - писање, читање енглеског језика и способност за успјешну комуникацију на енглеском језику.
 • Руски језик: Врло добро знање - писање, читање руског језика и способност за основну комуникацију на руском језику
 • Њемачки језик: Пасивно знање - основе читања, писања и усмене комуникације на њемачком језику.


Радно искуство:

 • Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине: (2011-    )

Од октобра 2011. године ради на позицији директора Института за стандардизацију Босне и Херцеговине. Представља и заступа Институт, организује и осигурава законито и ефикасно обављање послова, одговоран је за обављање посебних задатака утврђених одлукама Савјета министара Босне и Херцеговине, доноси прописе када је за то законом Босне и Херцеговине овлашћен, организује одговарајући облик сарадње са другим сродним институцијама и међународним организацијама, одлучивање у складу са законом Босне и Херцеговине о правима, обавезама и одговорностима државних службеника и запосленика у вршењу службе, одговара за свеукупно руковођење радом Института, развој и провођење политике Института те надзор, дјеловање и руковођење свакодневним пословима Института, подноси годишњи извјештај о раду Института Савјету министара БиХ, доноси годишњи програм рада Института, припрема предрачун буџетских средстава и извршење финансијског плана Института, информисање надлежних органа о стању и проблемима у одређеној области и предлаже мјере за уређивање одређених питања којима се обезбјеђује потпуно провођење утврђене политике и извршавање закона, других прописа и аката.
Одговоран је за успјешну имплементацију и одржавање система управљања квалитетом у складу са стандардом ISO 9001 од 2011. године као и система управљања заштитом информација у складу са стандардом ISO/IEC 27001 од 2017. године.

 • IBEKO Power AB, Sweden: (2005 - 2011)

Радио у сектору за техничку подршку и продају. Од 2007. до 2011. био руководилац сектора. Учествовао у пројектима развоја инструмената односно дијагностичке опреме намијењених за испитивања у електроенергетским постројењима. Бавио се развојем интерфејса за комуникацију између човјека и уређаја. Вршио кореспонденцију са дистрибутерским компанијама широм свијета и директно задужен за кореспонденцију са дистрибутерима из већег броја земаља. Учествовао на међународним семинарима и сајмовима и на неким од њих презентовао истраживачке радове. Вршио презентацију и демонстрацију мјерних инструмената код важнијих купаца у већем броју држава у свијету. Учествовао у лабораторијским испитивањима прототипа уређаја у сопственој лабораторији и сарађивао с екстерним европским лабораторијама.

 • Истраживачко развојни центар електроенергетике (ИРЦЕ) а.д. Лукавица: (2003 - 2005)

Радио као инжењер испитивач у нисконапонској лабораторији. Вршио испитивање и атестирање електроенергетске опреме (испитивање пораста температуре, испитивање подносивости на струју кратког споја, снимање времена реаговања и ходограма расклопних апарата), а све према BAS/IEC стандардима. Вршио испитивање нисконапонских електричних инсталација, испитивање радних и заштитних уземљења, дијагностика енергетских трансформатора и опреме на терену.

 • Енергомонтажа д.о.о. Источно Сарајево: (2001 - 2003)

Вршио испитивање електроенергетске опреме непосредно прије пуштања у погон, испитивање нисконапонских електричних инсталација јаке и слабе струје, испитивање и подешавање релејних заштита према примјењивим BAS/IEC стандардима. Радио на сличним пословима и у току ремонта термоелектране Угљевик, термоелектране Гацко, термоелектране Тузла.

Додатно радно искуство:

 • Вршење техничких пријема грађевинских објеката, дијела електрофазе - инсталације јаке струје. Радио ове послове на великом броју грађевинских објеката почевши од 2008. године.
 • Инсталирање и одржавање оперативних система, формирање и одржавање LAN мреже, одржавање хардвера
 • Коришћење Microsoft office-a, Corel-a, Photoshop-a, AutoCAD-a
 • Пројектовање нисконапонских електричних инсталација
 • Израда и одржавање web страница 
 • Консултантске услуге на имплементацији ISO 9001, ISO/IES 27001, ISO 17025, ISO 15189
 • Маркетинг на друштвеним мрежама

Чланство у стручним тијелима:

 • Члан делегације Босне и Херцеговине при Одбору за стабилизацију и придруживање БиХ - ЕУ, поглавље „Слободно кретање роба“
 • Предсједник Скупштине Босанскохерцеговачког комитета CIGRÉ
 • Члан Управног одбора Босанскохерцеговачког комитета CIGRÉ 
 • Члан Управног одбора Босанскохерцеговачке комисије за електротехнику (БАКЕ) 
 • Члан Савјета за заштиту потрошача Босне и Херцеговине
 • Члан Савјета за стандардизацију Босне и Херцеговине
 • Члан Савјета за метрологију Босне и Херцеговине
 • Члан Савјета за акредитовање Босне и Херцеговине


Лиценце и сертификати

 • Лиценца за израду техничке документације, део електрофазе - инсталације јаке струје, електроенергетских постројења и надзор
 • Лиценца за извођење дела електрофазе - инсталације јаке струје, електроенергетских постројења и надзор
 • Сертификат за водећег аудитора (lead Auditor) за стандард ISO 9001
 • Сертификат за водећег аудитора (lead Auditor) за стандард ISO/IEC 27001
 • Сертификат за водећег аудитора (lead Auditor) за стандард ISO 14001
 • Сертификат за водећег аудитора (lead Auditor) за стандард ISO 45001


Пројекти:

 • Од 2011. до 2013. године EU IPA I Пројекат „Подршка Институту за стандардизацију Босне и Херцеговине“ (пројекат реализовао конзорцијум који су чинили представници државних тијела за стандардизацију Бугарске, Шпаније и Њемачке)
 • Од 2015. до 2017. године билатерални пројекат који је финансирала Чешка развоја агенција „Подршка Босни и Херцеговини у имплементацији еврокодова“ . Имао улогу вође у име БиХ.
 • Од 2020. до 2021. године, вођа пројекта који је имао за циљ да уведе онлајн читање стандарда за организације цивилног друштва у оквиру пројекта „EU4CS“.
 • Од 2020. до 2022. године пројекат „Унапређење стандардизације и цертификације грађевинских производа у БиХ“. Пројекат је реализован са ÚNMZ из Чешке Републике, који је финансирала Чешка развојна агенција. Вођа пројекта у име БиХ.