Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 121-140 od 178 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS IEC TR 61243-6:2023
Rad pod naponom – Detektori napona – Dio 6: Smjernice za beskontaktne detektore napona (NCVD) za upotrebu pri nominalnim naizmjeničnim naponima iznad 1kV
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS IEC TR 61328:2023
Rad pod naponom - Uputstvo za ugradnju prenosnih i distributivnih vodova i zemnih užadi - Ovjesna oprema i pribor
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS IEC TR 61869-100:2023
Mjerni transformatori - Dio 100: Uputstvo za primjenu strujnih transformatora u zaštiti elektroenergetskog sistema
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS IEC TR 61869-102:2023
Mjerni transformatori - Dio 102: Ferorezonantne oscilacije u transformatorskim stanicama sa induktivnim naponskim transformatorima
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS IEC TR 62689-100:2023
Strujni i naponski senzori ili detektori, za upotrebu u svrhu indikacije puta kvara - Dio 100: Zahtijevi i prijedlozi za proširenja modela podataka serije IEC 61850 za podršku primjenama indikatora puta kvara
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS IEC TR 63040/Cor1:2023
Smjernice o razmacima i dužinama puznih staza, posebno za udaljenosti jednake ili manje od 2 mm - Rezultati ispitivanja dobijeni istraživanjem utjecajnih parametara
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS IEC TR 63040:2023
Smjernice o razmacima i dužinama puznih staza, posebno za udaljenosti jednake ili manje od 2 mm - Rezultati ispitivanja dobijeni istraživanjem utjecajnih parametara
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS IEC TS 60815-4:2023
Izbor i dimenzionisanje visokonaponskih izolatora namijenjenih za upotrebu u zagađenim uslovima - Dio 4: Izolatori za jednosmjerne sisteme
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS IEC TS 61463:2023
Provodni izolatori - Seizmička kvalifikacija
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS IEC TS 62073:2023
Smjernice za mjerenje hidrofobnosti površine izolatora
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS IEC TS 62332-3:2023
Elektroizolacioni sistemi (EIS) – Termička procjena kombinacije tečnih i čvrstih komponenti - Dio 3: Hermetički motor-kompresori
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS IEC TS 62478:2023
Visokonaponske tehnike ispitivanja - Mjerenja parcijalnih pražnjenja elektromagnetskim i akustičnim metodama
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS IEC TS 62896:2023
Hibridni izolatori za naizmjeničnu i istosmjernu visokonaponsku primjenu - Definicije, metode ispitivanja i kriteriji prihvatljivosti
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS IEC TS 62993/Cor1:2023
Uputstvo za određivanje rastojanja, dužine puznih staza i zahtjeva za čvrstu izolaciju za opremu sa nazivnim naponom iznad 1 000 V AC i 1 500 V DC i do 2 000 V AC i 3 000 V DC
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS IEC TS 62993:2023
Uputstvo za određivanje rastojanja, dužine strujnih staza i zahtjeva za čvrstu izolaciju za opremu sa nazivnim naponom iznad 1 000 V AC i 1 500 V DC i do 2 000 V AC i 3 000 V DC
40.20BAS/TC 822.02.202322.04.2023
nsBAS ISO 11156:2023
Ambalaža – Pristupačan dizajn – Opći zahtjevi
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 11617:2023
Zaptivači za zgrade i građevinsrstvo - Određivanje promjena u koheziji i izgledu elastičnih zaptivnači za vremenske uticaje nakon izlaganja statički izlivenih uzoraka na vještačko vremensko i mehaničko cikluse
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS ISO 13507:2023
Gumene smjese, sirove gume i mješavina materijala - Kratak opis svojstava navedenih u certifikatima o analizi
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 1382:2023
Guma - Rječnik
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 15394:2023
Ambalaža – Bar kod i dvodimenzionalni simboli za slanje, prevoz i prijem etiketa
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023