Direktor

Ime i prezime: Aleksandar Todorović
Telefon: 057/310-560
E-mail: aleksandar.todorovic@isbih.gov.ba
Nacionalnost: Srbin
Datum i mjesto rođenja: 9. 11. 1983. godine, Sarajevo

Oženjen. Otac dvoje djece.

Obrazovanje:

 • Fakultet: Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Istočno Sarajevo (2002‒2007)
 • Srednja škola:  Srednja škola „28. juni” Istočno Sarajevo, elektrotehničar energetike (1998‒2002)

   

Poznavanje stranih jezika:

 • Engleski jezik: Odlično znanje - pisanje, čitanje engleskog jezika i sposobnost za uspješnu komunikaciju na engleskom jeziku.

Radno iskustvo:

 • Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine: (2023-    )

Od juna 2023. godine radi na poziciji direktora Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine. Predstavlja i zastupa Institut, organizuje i osigurava zakonito i efikasno obavljanje poslova i odgovoran je za obavljanje posebnih zadataka utvrđenih odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Donosi propise kada je za to zakonom Bosne i Hercegovine ovlašten. Organizuje odgovarajući oblik saradnje s drugim srodnim institucijama i međunarodnim organizacijama. Odgovoran je za sveukupno rukovođenje radom Instituta, za razvoj i provođenje politike Instituta, te nadzor, djelovanje i rukovođenje svakodnevnim poslovima u Institutu. Podnosi godišnji izvještaj o radu Instituta Vijeću ministara BiH, donosi godišnji program rada Instituta i odgovoran je za pripremu  predračuna budžetskih sredstava i izvršenje finansijskog plana Instituta.

 • MH „Elektroprivreda Republike Srpske” ‒  ZD „Istraživačko razvojni centar elektroenergetike – IRCE ‒ a.d. Istočno Sarajevo (2017‒2023)

Od oktobra 2017. do juna 2023. godine radio na poziciji direktora MH „Elektroprivreda Republike Srpske” ‒ ZD „Istraživačko razvojni centar elektroenergetike – IRCE” a.d. Istočno Sarajevo. Organizovao, koordinirao i vodio poslovanje Društva. Zastupao Društvo u skladu sa Statutom, starao se i odgovarao za zakonitost rada Društva. Takođe je bio odgovoran za izradu, praćenje, analizu i ocjenu realizacije planova poslovanja, te utvrđivanje prijedloga za raspodjelu dobiti i pokriće gubitka, za zapošljavanje i otpuštanje zaposlenih u skladu s postupcima utvrđenim aktima Društva i važećim zakonima. Provodio je  obavezujuća uputstva i naredbe za rad koje je donijela Uprava Matičnog preduzeća ERS. Definisao politiku kvaliteta i vršio preispitivanje sistema kvaliteta, kao i odobravanje godišnjeg plana obuke i plana internih provjera kvaliteta i imenovanje rukovodstva za kvalitet. Prisustvovao je i učestvovao u radu kao punopravan član Kolegija direktora Elektroprivrede RS. Vršio i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

 •           MH „Elektroprivreda Republike Srpske” ‒  ZP „Elektrodistribucija” a.d. Pale  (2008‒2017)

Od marta 2014. do oktobra 2017.  godine radio na poziciji rukovodioca radne jedinice Istočno Sarajevo. Rukovodio organizacionim dijelom preduzeća s najvećim brojem potrošača i najvećim brojem radnika u ZP „Elektrodistribucija” a.d. Pale. Izvršavao poslove vezane za konstantno povećanje stepena naplate i smanjenje distributivnih gubitaka. Rukovodio i upravljao svim investicijama i projektima  koji su za cilj imali da osiguraju uredno napajanje svih potrošača električnom energijom.

Od februara 2008. do marta 2014. godine radio na poslovima referenta za upravljanje, investicije i nadzor u Službi investicija. Vršio izradu  projekata za izgradnju niskonaponske mreže, dalekovoda 10 KV i 35  KV i trafostanica svih tipova koje se izgrađuju u elektrodistributivnoj mreži. Vršio nadzor nad izgradnjom svih vrsta elektroenergetskih objekata koji se grade u elektrodistributivnoj mreži. Vršio ispitivanje i ugradnju mjernih garnitura u trafostanice 10/0,4 i 35/10 KV, ugradnju kompenzacije u trafostanice 10/0,4 KV, kao i  sanaciju pada napona na distributivnoj mreži i druge poslove iz elektrodistributivne djelatnosti.

Dodatno radno iskustvo:

 •           Vršio nadzor nad izgradnjom građevinskih objekata, dijela elektrofaze ‒ instalacije jake struje
 • Vršio tehnički prijem građevinskih objekata, dijela elektrofaze ‒ instalacije jake struje
 • Projektovao niskonaponske instalacije, dalekovode i trafostanice
 • Projektovanje niskonaponskih električnih instalacija
 • Ispitivao električne instalacije

Stručni ispiti i licence:

 • Položen stručni ispit iz oblasti elektrotehnike
 • Položen stručni ispit iz oblasti elektrotehnike u rudarstvu
 • Licenca za izvođenje dijela elektrofaze ‒ instalacije jake struje, elektroenergetskih postrojenja i nadzor
 • Licenca za izradu tehničke dokumentacije, dio elektrofaze ‒ instalacije jake struje, elektroenergetskih postrojenja i nadzor
 • Licenca za reviziju tehničke dokumentacije.

Objavljeni stručni radovi:

 •           Analiza efikasnosti gromobranskih hvataljki sa ranim startovanjem (BH CIRED 2020)