Ciljevi i principi

 Opći ciljevi standardizacije su:

 • osiguranje prikladnosti nekog proizvoda, procesa ili usluge da u određenim uvjetima služi svojoj namjeni,
 • ograničavanje raznolikosti izborom optimalnog broja tipova ili veličina,
 • osiguravanje kompatibilnosti i zamjenjivosti različitih proizvoda,
 • sigurnost,
 • zaštita zdravlja,
 • zaštita okoline itd.

Načela standardizacije

Načela na kojim se bazira suvremena standardizacija su:

 • konsenzus,
 • uključivanje svih zainteresiranih strana,
 • javnost rada,
 • stanje tehnike,
 • koherentnost.

1. Konsenzus

Osnovno načelo standardizacije je konsenzus.

Konsenzus znači opću suglasnost koju karakterizira odsustvo trajnog suprotstavljanja zainteresiranih strana na bitna pitanja rasprave, a koja se postiže kroz proces koji nastoji uzeti u obzir stajališta svih sudionika rasprave, te usuglašavanjem svih spornih činjenica. 

NAPOMENA   Konsenzus nužno ne znači jednoglasnost.

2. Uključivanje svih zainteresiranih strana

Demokratski postupak pripreme standarda pretpostavlja uključivanje svih zainteresiranih strana, koje imaju pravo sudjelovati i dati svoj doprinos izradi standarda kako bi ga dragovoljno primijenili.

Zainteresirane strane su pravne i fizičke osobe zainteresirane za procese i rezultate standardizacije (primjerice: kompanije, mala i srednja poduzeća, upravna tijela, znanstveno-istraživačke ustanove, tijela za ocjenjivanje sukladnosti, društvene organizacije, strukovne udruge, stručnjaci-pojedinci itd.)

3. Javnost rada

Postupak pripreme standarda mora biti dostupan javnosti od početka i u svim fazama. O početku pripreme nekog standarda, o tijelu koje ga priprema, o dokumentu koji služi kao osnova za njegovu pripremu i o fazama pripreme (javna rasprava o nacrtu standarda, objavljivanje standarda) javnost mora biti obaviještena na odgovarajući način.

4. Stanje tehnike

Stupanj razvoja tehnike u datom vremenu utemeljen na provjerenim znanstvenim, tehničkim i iskustvenim saznanjima.

5. Koherentnost

Zbirka standarda mora biti koherentna, standardi ne smiju biti konfliktni (donošenjem novog standarda za dati predmet, stari se standard povlači).