Šta je ocjenjivanje usklađenosti?

Ocjenjivanje usklađenosti podrazumijeva provjeru da li proizvodi, usluge, materijali, sistemi, procesi, osoblje i tijela  odgovaraju zahtjevima propisa, standarda i drugih specifikacija.

Ocjenjivanje usklađenosti koristi proizvođačima, pružaocima usluga, korisnicima, donosiocima propisa i doprinosi zdravlju i sigurnosti potrošača.  Ocjenjivanje usklađenosti može da se sastoji od jedne ili više sljedećih aktivnosti: ispitivanje uzoraka, inspekcija, ocjenjivanje procesa, deklaracija dobavljača o usklađenosti, certifikacija sistema upravljanja, certifikacija osoblja, certifikacija proizvoda, međusobno priznavanje rezultata te akreditovanje i ocjenjivanje kompetentnosti tijela za ocjenu usklađenosti koja provode ove aktivnosti.

Postoje tri tipa ocjenjivanja usklađenosti, u zavisnoti od toga koje tijelo provodi postupak ocjenjivanje:

  • Ocjenjivanje koje vrši prva strana obavlja osoba ili organizacija samostalno;
  • Ocjenjivanje od druge strane obavlja osoba ili organizacija koja je kao korisnik zainteresovana za saradnju;
  • Ocjena od treće strane obavljaju osoba ili tijelo koji su nezavisni od osobe ili organizacije,  kao i od korisnika;

Nadležnost Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine u području ocjenjivanja sklađenosti određena je Zakonom o osnivanju Instituta za standardizaciju BiH : "Učestvuje u uspostavi i održavanju sistema certificiranja i homologacije u skladu sa evropskim modelom. Zastupa Bosnu i Hercegovinu u evropskim i međunarodnim organizacijama za ocjenjivanje usklađenosti (EOTC i EUROLAB, itd.) do formiranja asocijacije ispitnih laboratorija i asocijacije kalibracionih laboratorija i organizira obrazovanje iz područja ocjenjivanja usklađenosti"