Ciljevi i principi

Opći ciljevi standardizacije su:

 • osiguranje prikladnosti nekog proizvoda, procesa ili usluge da u određenim uvjetima služi svojoj namjeni,
 • ograničavanje raznolikosti izborom optimalnog broja tipova ili veličina,
 • osiguravanje kompatibilnosti i zamjenjivosti različitih proizvoda,
 • sigurnost,
 • zaštita zdravlja,
 • zaštita okoline itd.
   

Principi standardizacije

Principi na kojim se bazira savremena standardizacija su: 

 • konsenzus,
 • uključivanje svih zainteresiranih strana,
 • javnost rada,
 • stanje tehnike,
 • koherentnost.

1. Konsenzus

Osnovni princip standardizacije je konsenzus. 

Konsenzus znači opću saglasnost koju karakterizira odsustvo trajnog suprotstavljanja zainteresiranih strana na bitna pitanja rasprave, a koja se postiže kroz proces koji nastoji uzeti u obzir gledišta svih učesnika rasprave, te usaglašavanjem svih spornih činjenica.

NAPOMENA   Konsenzus nužno ne znači jednoglasnost.

2. Uključivanje svih zainteresiranih strana

Demokratski postupak pripreme standarda pretpostavlja uključivanje svih zainteresiranih strana, koje imaju pravo učestvovati i dati svoj doprinos izradi standarda kako bi ga dobrovoljno primijenili.

Zainteresirane strane su pravne i fizičke osobe zainteresirane za procese i rezultate standardizacije (naprimjer: kompanije, mala i srednja preduzeća, upravna tijela, naučno-istraživačke ustanove, tijela za ocjenjivanje usklađenosti, društvene organizacije, strukovna udruženja, stručnjaci-pojedinci itd.)

3. Javnost rada

Postupak pripreme standarda mora biti dostupan javnosti od početka i u svim fazama. O početku pripreme nekog standarda, o tijelu koje ga priprema, o dokumentu koji služi kao osnova za njegovu pripremu i o fazama pripreme (javna rasprava o nacrtu standarda, objavljivanje standarda) javnost mora biti obaviještena na odgovarajući način.

4. Stanje tehnike

Stepen razvoja tehnike u datom vremenu utemeljen na provjerenim naučnim, tehničkim i iskustvenim saznanjima.

5. Koherentnost

Zbirka standarda mora biti koherentna, standardi ne smiju biti konfliktni (donošenjem novog standarda za dati predmet, stari se standard povlači).