Direktive/Uredbe

Oznaka Naziv
1015/2010 Uredba (EU) 1015/2010 o primjeni Direktive 2009/125/EZ u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom veš mašina za domaćinstvo
1016/2010 Uredba (EU) o implementaciji Direktive 2009/125/EC u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn kućanskih perilica posuđa
1223/2009 Uredba EK 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima
1275/2008 Uredba (EZ) 1275/2008 o primjeni Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološko projektovanje potrošnje električne energije u stanju pripravnosti i isklјučenosti električne i elektronske opreme za domaćinstvo i kancelariju
1907/2006 Uredbe (EZ) br. 1907/2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju hemikalija (REACH)
1999/5/EC Telekomunikaciona terminalna oprema
2000/14/EC Emisija buke u okruženju uzrokovane opremom za korištenje na otvorenom prostoru
2000/55/EC Zahtjevi za energetsku efikasnost balasta fluorescentnog osvjetljenja
2000/9/EC Žičare dizajnirane za prenos osoba
2001/95/EC Opšta sigurnosti proizvoda
2004/108/EC Elektromagnetna kompatibilnost
2006/42/EC Mašinе
2006/95/EC Niskonaponska oprema
2008/57/EC Interoperabilnost željezničkih sistema
2009/128/EC Održiva primjena pesticida
2009/23/EC Neautomatske vage
2009/48/EC Sigurnost igračaka
2011/65/EU Ograničenje upotrebe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS)
2013/29/EU Pirotehnička sredstava
2013/53/EU Plovni objekti za rekreaciju
2014/28/EU Eksplozivi za civilne potrebe
2014/29/EU Jednostavne posude pod pritiskom
2014/30/EU Elektromagnetna kompatibilnost
2014/31/EU Neautomatske vage
2014/32/EU Mjerni instrumenti
2014/33/EU Liftovi i sigurnosne komopnente za liftove
2014/34/EU Oprema i zaštitni sistemi u potencijalno eksplozivnim atmosferama
2014/35/EU Niskonaponska oprema
2014/53/EU Radio oprema
2014/68/EU Oprema pod pritiskom
2016/2102/EU Dostupnost veb sajtova i mobilnih aplikacija organa javnog sektora
2016/424/EU Žičare
2016/425 Uredba (EU) 2016/425 o ličnoj zaštitnoj opremi
2016/426 Uređaji na gasovita goriva
2017/745 Uredba (EU) o medicinskim sredstvima
2017/746 Uredba (EU) o medicinskim sredstvim u in vitro dijagnostici
206/2012 Uredba (EU) 206/2012 o primjeni Direktive 2009/125/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom za uređaje za klimatizaciju i ventilatore
278/2009 Uredba (EZ) 278/2009 o primjeni Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom potrošnje električne energije bez opterećenja i prosječne aktivne efikasnosti spoljnih napajanja
305/2011 Uredba EU 305/2011 o utvrđivanju usklađenih uslova za stavljanje na tržište građevinskih proizvoda
548/2014 Uredba (EU) 548/2014 o primjeni Direktive 2009/125/EC u pogledu malih, srednjih i velikih energetskih transformatora
640/2009 Uredba (EZ) o implementaciji Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom za električne motore
641/2009 Uredba (EZ) o implementaciji Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološki dizajn samostalnih cirkulacionih pumpi i cirkulacionih pumpi integriranih u proizvode
643/2009 Uredba (EZ) 643/2009 o primjeni Direktive 2005/32/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom za kućne rashladne uređaje
65/2014 Uredba (EU) kojom se dopunjuje Direktiva 2010/30/EU u pogledu energetskog označavanja kućanskih pećnica i napa
66/2014 Uredba (EU) 66/2014 o primjeni Direktive 2009/125/EC u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom za kućne pećnice, ploče za kuhanje i nape
666/2013 Uredba (EU) 666/2013 o primjeni Direktive 2009/125/EZ u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom usisavača
765/2008 Uredba (EK) o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište
89/686/EEC Lična zaštitna oprema
90/385/EEC Aktivna ugradiva medicinska sredstva
92/42/EEC Zahtjevi za efikasnost bojlera za toplu vodu koji koriste tečna i gasovita goriva
93/42/EEC Medicinska sredstva
932/2012 Uredba (EU) 932/2012 o primjeni Direktive 2009/125/EZ u pogledu zahtjeva za ekološkim dizajnom za sušilice za veš
94/62/EC Ambalaza i ambalazni otpad
95/16/EC Liftovi
96/60/EC Mašine za pranje veša-sušilice (kombinovane)
96/98/EC Pomorska oprema
97/23/EC Oprema pod pritiskom
97/67/EC Poštanske usluge
98/79/EC Medicinska sredstva u in vitro dijagnostici