Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 161-178 od 178 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS ISO 5623:2023
Plastika — Spajanje termoplastičnih lijevanih komponenti — Specifikacija nivoa kvaliteta nepravilnosti
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 6472:2023
Sastojci gumenih smjesa – Skraćenice
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO 6707-4:2023
Građevine i građevinski radovi - Rječnik - Dio 4: Termini vezani za upravljanje objektom
40.20BAS/TC 2128.02.202329.04.2023
nsBAS ISO/TR 17350:2023
Direktno označavanje plastičnih povratnih transportnih elemenata
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO/TR 17370:2023
Smjernice za primjenu nosača podataka kod upravljanja lancem opskrbe
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO/TR 21245:2023
Područje primjene na željeznici- Proces planiranja željezničkih projekata – vodič za planiranje željezničkih podataka
40.20BAS/TC 4615.03.202303.05.2023
nsBAS ISO/TR 21275:2023
Guma – Sveobuhvatni pregled sastava i prirode procesa isparavanja u industriji gume
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO/TR 24699:2023
Guma i proizvodi od gume - Aspekti okoliša - Opće smjernice za njihovo uključivanje u standarde
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO/TS 17451-2:2023
Ambalaža – Kodiranje sadržaja za inventare pošiljki proizvoda za domaćinstvo i ličnih stvari – Dio 2: XML struktura razmjene poruka za elektronski prenos podataka o inventaru
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO/TS 18614:2023
Ambalaža – Materijal za etiketu - Potrebni podaci za naručivanje i specificiranje samoljepljivih etiketa
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO/TS 19709-2:2023
Transportna ambalaža - Sistemi kontejnera male nosivosti – Dio 2: Sistem skladištenja u kolone
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO/TS 19709-3:2023
Transportna ambalaža - Sistemi kontejnera male nosivosti – Dio 3: Sistem skladištenja u redove
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO/TS 21396:2023
Guma - Određivanje masene koncentracije tla i sedimenata nastalih usljed korištenja guma i puteva – Metoda pirolize – gasna hromatografija/masena spektrometrija
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO/TS 21522:2023
Sadržaj procesnih para nastalih u procesu dobijanja gume — Kvantitativne metode ispitivanja
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO/TS 22638:2023
Guma – Nastanak i nakupljanje čestica usljed korištenja guma i puteva - Laboratorijska metoda simuliranog puta
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO/TS 22640:2023
Guma — Okvir za fizičku i hemijsku karakterizaciju čestica nastalih usljed korištenja guma i puteva
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO/TS 22687:2023
Guma - Okvir za procjenu uticaja čestica nastalih usljed korištenja guma i puteva na okolinu
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023
nsBAS ISO/TS 22984:2023
Transportna ambalaža – Metode čišćenja i sanitacije transportnih elemenata za višekratnu upotrebu, u svrhu distribucije
40.20BAS/TC 5020.03.202319.05.2023