Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 161-180 od 609 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 1875-3:2024
Tkanine presvučene gumom ili plastikom - Određivanje jačine cijepanja/kidanja – Dio 3: Trapezoidna metoda (izračun pet najviših vrhova)
40.20BAS/TC 4826.04.202426.06.2024
nsBAS EN 1888-2+A1:2024
Proizvodi za djecu - Dječija kolica – Dio 2: Dječija kolica za djecu od 15 do 22 kg težine
40.20BAS/TC 5407.05.202406.07.2024
nsBAS EN 1990:2024
Eurokod - Osnove konstrukcijskog i geotehničkog projektovanja
40.20BAS/TC 5821.06.202421.08.2024
nsBAS EN 1993-1-13:2024
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-13: Grede za velikim otvorima u rebru
40.20BAS/TC 6212.06.202404.08.2024
nsBAS EN 1993-1-2:2024
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-2: Proračun na dejstvo požara
40.20BAS/TC 6212.06.202404.08.2024
nsBAS EN 1993-1-3:2024
Eurokod 3: Projektovanje čeličnih konstrukcija – Dio 1-3: Hladno oblikovani elementi i limovi
40.20BAS/TC 6212.06.202404.08.2024
nsBAS EN 1993-1-5:2024
Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Dio 1-5: Puni limeni elementi
40.20BAS/TC 6212.06.202404.08.2024
nsBAS EN 1993-1-8:2024
Eurokod 3: Projektiranje čeličnih konstrukcija - Dio 1-8: Priključci (Veze)
40.20BAS/TC 6212.06.202404.08.2024
nsBAS EN 1999-1-1:2024
Eurokod 9: Projektiranje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-1: Opća pravila
40.20BAS/TC 5821.06.202421.08.2024
nsBAS EN 1999-1-2:2024
Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-2: Proračun konstrukcija na djelovanje požara
40.20BAS/TC 5821.06.202421.08.2024
nsBAS EN 1999-1-3:2024
Eurokod 9: Projektovanje aluminijskih konstrukcija – Dio 1-3: Konstrukcije osjetljive na zamor
40.20BAS/TC 5821.06.202421.08.2024
nsBAS EN 1999-1-4:2024
Evrokod 9 – Projektovanje aluminijumskih konstrukcija – Dio 1-4: Hladno oblikovani konstrukcioni limovi
40.20BAS/TC 5821.06.202421.08.2024
nsBAS EN 1999-1-5:2024
Evrokod 9 - Projektovanje aluminijumskih konstrukcija – Dio 1-5: Ljuske
40.20BAS/TC 5821.06.202421.08.2024
nsBAS EN 257:2024
Mehanički regulatori temperature za gasne aparate
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 298:2024
Ložišni automati za gorionike i aparate za gasovita ili tečna goriva
40.20BAS/TC 3104.06.202403.08.2024
nsBAS EN 300 132-1 V2.2.1:2024
Inženjering okoline (EE); Interfejs napajanja na ulazu u opremu za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju (ICT); Dio 1: Izmjenična struja (AC)
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN 300 132-3 V2.3.1:2024
Inženjering okoline (EE); Interfejs za napajanje na ulazu opreme informacione i komunikacione tehnologije (ICT); Dio 3: Do 400 V istosmjerne struje (DC)
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN 300 468 V1.17.1:2024
Emitovanje digitalnog videosignala (DVB); Specifikacija za servisne informacije (SI) u DVB sistemima
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN 301 489-3 V2.3.2:2024
Standard za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) za radioopremu i usluge; Dio 3: Specifični uslovi za uređaje kratkog dometa (SRD) koji rade na frekvencijama između 9 kHz i 246 GHz; Harmonizovani standard za elektromagnetnu kompatibilnost
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024
nsBAS EN 301 489-54 V1.1.1:2024
Standard za elektromagnetnu kompatibilnost (EMC) za radioopremu i usluge; Dio 54; Posebni uslovi za fiksne zemaljske aeronautičke i meteorološke radare; Harmonizovani standard za elektromagnetnu kompatibilnost
40.20BAS/TC 525.04.202425.06.2024