Nacrti standarda na javnoj raspravi

Institut za standardizaciju Bosnе i Hercegovinе, na prijedlog tehničkih komiteta, objavljuje javnu raspravu o nacrtima bosanskohercegovačkih standarda (faza izrade 40.20) koja ima za cilj da omogući svima zainteresiranim stranama da dostave primjedbe i prijedloge na nacrte bosanskohercegovačkih standarda.

Rok za dostavljanje primjedbi na nacrte bosanskohercegovačkih standarda je 60 dana od dana objavljivanja javne rasprave na web-sajtu ISBIH-a (ako je potrebno, može biti skraćen na najmanje 30 dana). 

Nacrti bosanskohercegovačkih standarda su svim zainteresovanim na raspolaganju putem online modula za čitanje nacrta BAS standarda, a osnovni podaci o nacrtu (naslov, područje primjene, tehnički komitet koji je taj nacrt pripremio za javnu raspravu i sl.) dostupni su na web-sajtu ISBIH-a.

Zahtjev za pristup nacrtu BAS standarda na javnoj raspravi trebate dostaviti na e-mail: stand@isbih.gov.ba. Da biste mogli pristupiti online modulu za čitanje nacrta BAS standarda, morate biti registrovani na naš web sajt.

Primjedbe na nacrte bosanskohercegovačkih standarda (uz oznaku tehničkog komiteta i referentnu oznaku nacrta BAS standarda) dostaviti email-om tehničkom sekretaru odgovarajućeg tehničkog komiteta korištenjem Obrasca za komentare.

 Za pravilno popunjavanje ovag obrasca pogledajte Vodič za upotrebu obrasca za komentare.

 
Prikazano 161-180 od 1351 stavki.
Oznaka standardaFaza izradeBAS/TCDatum realizacijePredviđeni datum naredne faze
   
nsBAS EN 13094+A1:2023
Rezervoari za prijevoz opasnih materija – Metalni gravitaciono - pražnjeni rezervoari – Projektovanje i izrada
40.20BAS/TC 4116.05.202314.07.2023
nsBAS EN 13138-1/Cor1:2023
Plutajuća pomagala za učenje plivanja - Dio 1: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za plutajuća pomagala koja se nose
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS EN 13138-1:2023
Plutajuća pomagala za učenje plivanja - Dio 1: Sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja za plutajuća pomagala koja se nose
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS EN 13141-8:2023
Ventilacija u zgradama - Ispitivanje karakteristika komponenti/proizvoda za ventilaciju stambenih zgrada - Dio 8: Ispitivanje karakteristika za beskanalne mehaničke usisne i odsisne ventilacione jedinice (uključujući povrat toplote) za mehaničke ventilacione sisteme u jednoj prostoriji
40.20BAS/TC 4712.04.202311.06.2023
nsBAS EN 13286-1:2023
Nevezane i hidrauličkim vezivom vezane mješavine - Dio 1: Metode ispitivanja za određivanje referentne laboratorijske vrijednosti gustine i sadržaja vode - Uvod, opći zahtjevi i uzimanje uzoraka
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 13286-4:2023
Nevezane i hidrauličkim vezivom vezane mješavine - Dio 4: Metode ispitivanja za određivanje referentne laboratorijske vrijednosti gustine i sadržaja vode - Vibracioni čekić
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 13286-41:2023
Nevezane i hidrauličkim vezivom vezane mješavine - Dio 41: Metoda ispitivanja za određivanje čvrstoće na pritisak hidraulički vezanih mješavina
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 13286-47:2023
Nevezane i hidrauličkim vezivom vezane mješavine - Dio 47: Metoda ispitivanja za određivanje kalifornijskog indeksa nosivosti, neposrednog indeksa nosivosti i linearnog bubrenja
40.20BAS/TC 2225.04.202324.06.2023
nsBAS EN 13329+A2:2023
Laminatne podne obloge – Elementi s površinskim slojem baziranim na aminoplastičnoj termoreaktivnim smolama- Specifikacije, zahtjevi i metode ispitivanja
40.20BAS/TC 3608.06.202307.08.2023
nsBAS EN 13336:2023
Koža – Osobine kože za tapaciranje – Uputstvo za izbor kože za namještaj
40.20BAS/TC 4823.05.202323.07.2023
nsBAS EN 13433:2023
Uređaji za prevenciju zagađivanja na bazi povratnog toka pitke vode - Mehanički diskonektor, direktno pokrenut - Porodica G, tip A
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 13434:2023
Uređaji za prevenciju zagađivanja na bazi povratnog toka pitke vode - Mehanički diskonektor, hidraulički pokrenut - Porodica G, tip B
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 13451-3:2023
Oprema za bazene – Dio 3: Dodatni specifični sigurnosni zahtjevi i metode ispitivanja ulazno/izlaznih i vodeno/vazdušnih sprava za zabavu u vodi instaliranih u bazenima za javnu upotrebu
40.20BAS/TC 1424.05.202324.07.2023
nsBAS EN 13624:2023
Hemijski dezinficijensi i antiseptici – Kvantitativni suspenzijski test za određivanje fungicidne aktivnosti ili aktivnosti na kvasce u oblasti medicine – Ispitna metoda i zahtjevi (faza 2, korak 1)
40.20BAS/TC 4929.05.202328.07.2023
nsBAS EN 1366-10:2023
Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija - Dio 10: Protivdimna klapna
40.20BAS/TC 3715.05.202313.07.2023
nsBAS EN 1366-11+A1:2023
Ispitivanja otpornosti na pozar servisnih instalacija - Dio 11:Protivpožarni sistemi za kablovske sisteme i pripadajuće komponente
40.20BAS/TC 3715.05.202313.07.2023
nsBAS EN 1366-3:2023
Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija – Dio 3: Zaptivači za prodore
40.20BAS/TC 3715.05.202313.07.2023
nsBAS EN 13708:2023
Prehrambeni proizvodi - Detekcija ozračene hrane koja sadrži kristalni šećer putem ESR spektroskopije
40.20BAS/TC 4317.04.202316.06.2023
nsBAS EN 13725:2023
Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje koncentracije mirisne tvari dinamičkom olfaktometrijom i stepena otpuštanja mirisa
40.20BAS/TC 713.04.202313.06.2023
nsBAS EN 13732:2023
Mašine u prehrambenoj industriji - Hladionici za mlijeko (laktofrizi) na farmama - Zahtjevi za performanse, sigurnost i higijenu
40.20BAS/TC 4317.04.202316.06.2023