Терминолошки рјечник стандардизације

Област стандардиззацијеОсновни стандарди
Teхнички комитетBAS/TC 55- Друштвена одговорност
Термин (ЕН)core subject
Дефиниција (ЕН)
Термин (ФР)question centrale
Дефиниција (ФР)
Термин (ДЕ)Kernthema
Дефиниција (ДЕ)
Термин (БС)ključna tema
Дефиниција (БС)
Термин (ХР)ključna tema
Дефиниција (ХР)
Термин (СР)кључна тема
Дефиниција (СР)
Датум2015-05-07
Стандарди-