Sistem upravljanja sigurnošću cestovnog saobraćaja

Standard BAS ISO 39001:2014 predstavlja osnovu za stvaranje uslova za povećanje sigurnosti saobraćaja na putevima, a nastao je kao rezultat potrebe za smanjenjem broja saobraćajnih nesreća a samim tim i broja poginulih i teško povrijeđenih. Ovim standardom se utvrđuju zahtjevi za sistem upravljanja sigurnošću cestovnog saobraćaja kako bi se omogućilo djelovanje organizacije u sistemu cestovnog saobraćaja.  
Zahtjevi ovog standarda se odnose na:

  • identifikaciju uloge svake organizacije u sistemu cestovnog saobraćaja;
  • identifikaciju operacija, procesa i funkcija koje utječu ili mogu utjecati na sigurnost cestovnog saobraćaja;
  • redoslijed i interakciju ključnih procesa i aktivnosti i određivanje njihove interakcije s drugim zainteresovanim stranama koje utječu na sigurnost cestovnog saobraćaja;
  • praćenje, monitoring i analizu procesa, aktivnosti i funkcija;
  • analizu sigurnosti i dr.

Ovaj standard se može primjenjivati na bilo koju organizaciju, bez obzira na tip, veličinu i proizvode ili pruženu uslugu, a koja želi:

  • poboljšati performanse sigurnosti cestovnog saobraćaja;
  • uspostaviti, održavati i stalno poboljšavati sistem upravljanja sigurnošću cestovnog saobraćaja;
  • osigurati usklađenost s politikama sigurnosti cestovnog saobraćaja i
  • dokazati usklađenost s ovim standardom.

Zahtjevi ovog standarda su opći i nije mu namjera da nametne uniformnost strukture sistema upravljanja sigurnošću cestovnog saobraćaja, odnosno uniformnost dokumentacije. Svrha ovog standarda nije da učesnike u saobraćaju oslobodi obaveza poštivanja zakona i  odgovornog ponašanja. Standard može podržati organizaciju u naporima da podstakne učesnike u saobraćaju na poštivanje zakona.
Međunarodnim dokumentom ISO/IEC Direktiva – Dio 1,  u Dodatku SL definisana je  jedinstvena struktura standarda sistema upravljanja. Dodatkom SL omogućeno je  organizacijama da na jednostavniji način vrše integraciju različitih sistema upravljanja. Struktura standarda BAS ISO 39001:2014 je usklađena s Dodatkom SL.

Organizacije se mogu certificirati u skladu sa zahtjevima standarda  BAS ISO 39001:2014 od strane akreditovanih certifikacionih tijela, čime dokazuju da su ispunile zahtjeve standarda.