Sistem upravljanja kvalitetom

Sistem upravljanja je skup međusobno povezanih i interaktivnih elemenata jedne organizacije za utvrđivanje politike i ciljeva kao i procesa za ostvarivanje tih ciljeva.

Kvalitet je stepen do kojeg skup svojstvenih karakteristika nekog predmeta ispunjava zahtjeve. Kvalitet proizvoda i/ili usluga jedne organizacije određen je njenom sposobnošću da se zadovolje kupci i predviđenim i nepredviđenim utjecajem na relevantne zainteresovane strane. Kvalitet proizvoda i usluga uključuje ne samo njihove predviđene funkcije i performanse, već i njihovu percipiranu vrijednost i korist za kupca.

Sistem upravljanja kvalitetom je dio sistema upravljanja koji se odnosi na kvalitet. Sistem upravljanja kvalitetom obuhvata aktivnosti kojima organizacija identifikuje svoje ciljeve i utvrđuje procese i resurse koji se zahtijevaju da bi se ostvario željeni rezultat. Sistem upravljanja kvalitetom omogućava najvišem rukovodstvu optimizaciju korištenja resursa uzimajući u obzir dugoročne i kratkoročne posljedice svoje odluke. Sistem upravljanja kvalitetom pruža načine za identifikovanje mjera koje se bave predviđenim i nepredviđenim posljedicama u isporuci  proizvoda i/ili usluga.

Standard BAS EN ISO 9000:2015 (EN ISO 9000:2015; ISO 9000:2015) daje osnovne pojmove, principe i rječnik termina za sisteme upravljanja kvalitetom (QMS). Ovaj standard je namijenjen da pomogne  korisniku u razumijevanju osnovnih pojmova, sedam osnovnih principa i termina upravljanja kvalitetom, kako bi bio u stanju da efektivno i efikasno primjenjuje  sistem upravljanja kvalitetom. 

Osnovni principi upravljanja kvalitetom su:

  • Fokusiranje na kupca;
  • Liderstvo;
  • Angažovanje ljudi;
  • Procesni pristup;
  • Poboljšavanje;
  • Donošenje odluke na osnovu dokaza;
  • Upravljanje međusobnim odnosima;

Standard BAS EN ISO 9000:2015 (EN ISO 9001:2015; ISO 9001:2015) je osnovni standard koji specificira zahtjeve za sistem upravljanja kvalitetom, kada organizacija:

  • treba pokazati svoju sposobnost da konzistentno isporučuje  proizvode i/ili usluge koji ispunjavaju zahtjeve kupca, primjenljivih zakona i zahtjeva regulatora, i
  • ima za cilj da poveća zadovoljstvo kupca efektivnom primjenom sistema, uključujući procese za poboljšavanje sistema i za osiguranje usklađenosti sa zahtjevima kupca, primjenljivih zakona i zahtjeva regulatora.

 Struktura ovog standarda u ciklusu „planiraj–uradi–provjeri–djeluj”  

Međunarodnim dokumentom ISO/IEC Direktiva – Dio 1,  u Dodatku SL  definisana je  jedinstvena struktura standarda sistema upravljanja. Dodatkom SL je omogućeno organizacijama da na jednostavniji način vrše integraciju različitih sistema upravljanja. Struktura standarda BAS EN ISO 9001:2015 je usklađena s Dodatkom SL.

Organizacije se mogu certificirati u skladu sa zahtjevima standarda  BAS EN ISO 9001:2015 od strane akreditovanih certifikacionih tijela, čime dokazuju da su ispunile zahtjeve standarda.

Standardom BAS EN ISO 9004:2011 (EN ISO 9004:2009; ISO 9004:2009) dato je uputstvo organizacijama kao pomoć za dostizanje održivog uspjeha pristupom upravljanja kvalitetom. Standard je primjenljiv na sve organizacije, bez obzira na veličinu, tip i aktivnosti, nije predviđen za korištenje u certifikacione, zakonske ili ugovorne svrhe.

Standardom BAS ISO 10001:2009 (ISO 10001:2007) dato je uputstvo organizaciji prilikom utvrđivanja da li njene odredbe za zadovoljstvo kupca ispunjavaju potrebe i očekivanja kupaca. Korištenjem ovog standarda kupac stiče mogućnost da uveća povjerenje u organizaciju i poboljša razumijevanje u vezi sa svojim očekivanjima od organizacije, smanjujući tako vjerovatnoću nesporazuma i prigovora.

Standardom BAS ISO 10002:2015 (ISO 10002:2014) dato je uputstvo za proces rješavanja prigovora putem prepoznavanja i utvrđivanja potreba i očekivanja onih koji podnose prigovore, kao i rješavanje svih primljenih prigovora. Standard osigurava otvoren, efektivan i jednostavan način za primjenu procesa u vezi s prigovorima, uključujući i obuku ljudi.

Standardom BAS ISO 10003:2009 (ISO 10003:2007) dato je uputstvo za efektivno i efikasno eksterno rješavanje sporova kada je riječ o prigovorima u vezi s proizvodom. Rješavanje sporova predstavlja način za obeštećenje kada organizacija ne otkloni prigovor interno. Većina prigovora se može uspješno riješiti u okviru organizacije, bez postupaka suprotstavljenih strana.

Standardom BAS ISO 10004:2013 (ISO 10004:2012) date su smjernice za mjere kojima se povećava zadovoljstvo kupca i utvrđuju prilike za poboljšavanje proizvoda, procesa i atributa koje kupci vrednuju. Takve mjere mogu da ojačaju lojalnost i zadržavanje kupaca.

Standardom BAS ISO 10005:2012 (ISO 10005:2005) dato je uputstvo za uspostavljanje i korištenje planova kvaliteta kao načina za povezivanje zahtjeva procesa, proizvoda, projekata ili ugovora, s metodama rada i praksom koje podržavaju realizaciju proizvoda. Koristi od uspostavljanja planova kvaliteta ogledaju se u povećavanju povjerenja u to da će zahtjevi biti ispunjeni, da se procesima upravlja na odgovarajući način i da to može dati motivaciju onima koji su u to uključeni.

Standard BAS ISO 10006:2004 (ISO 10006:2003) primjenljiv je i za male i za velike projekte, od jednostavnih do onih kompleksnih, od pojedinačnog projekta do dijela portfolija projekta. Standard treba koristiti osoblje koje upravlja projektima i treba osigurati da njihova organizacija primjenjuje prakse sadržane u ISO standardima sistema upravljanja kvalitetom.

Standardom BAS ISO 10007:2012 (ISO 10007:2003) pomaže organizacijama koje primjenjuju upravljanje konfiguracijom za tehničko i administrativno usmjeravanje tokom životnog ciklusa proizvoda. Upravljanje konfiguracijama može da se koristi za ispunjavanje zahtjeva koji se odnose na identifikaciju i sljedivost proizvoda specificiranih u ovom međunarodnom standardu.

Standardom BAS ISO 10008:2014 (ISO 10008:2013) dato je uputstvo u vezi s načinom na koji organizacije mogu da primijene efektivan i efikasan sistem elektronske trgovinske transakcije između poslovnog sistema i potrošača (B2C ECT) i da tako osiguraju osnovu za povećanje povjerenja potrošača u B2C ECT, kao i poboljšanje sposobnosti organizacije da zadovolji kupce i smanji prigovore i sporove.

Standardom BAS ISO 10012:2004 (ISO 10012:2003) dato je uputstvo za upravljanje procesima mjerenja i mjeriteljsko potvrđivanje opreme za mjerenje koja se koristi kao podrška i pokazatelj usklađenosti s mjeriteljskim zahtjevima.  Standard  specificira kriterije za upravljanje kvalitetom, za sistem upravljanja mjerenjem, kako bi se osiguralo ispunjavanje mjeriteljskih zahtjeva.

U tehničkom izvještaju BAS ISO/TR 10013:2002 (ISO/TR 10013:2001) date su smjernice za razvoj i održavanje dokumentacije koja je neophodna za sistem upravljanja kvalitetom. ISO/TR 10013 može da se koristi za dokumentovanje drugih sistema upravljanja, osim onih koji su u ISO standardima za sisteme upravljanja kvalitetom (na primjer, sistemi upravljanja  okolinom i sistemi upravljanja sigurnošću).

Standard BAS ISO 10014:2007 (ISO 10014:2006) namijenjen je najvišem rukovodstvu. U njemu su date smjernice za ostvarivanje finansijske i ekonomske koristi kroz primjenu principa upravljanja kvalitetom. Njime se olakšava primjena principa upravljanja i izbor metoda i alata koji omogućavaju održivi uspjeh organizacije.

Standardom BAS ISO 10015:2001 (ISO 10015:1999) date su smjernice koje pružaju pomoć organizacijama u rješavanju pitanja u vezi s obukom. Može da se primijeni kad god je potrebno uputstvo za tumačenje pozivanja na „obrazovanje” i „obuku” u okviru portfolija ISO standarda za sisteme upravljanja kvalitetom. Svako pozivanje na „obuku” obuhvata sve vrste obrazovanja i obuke.

Standardom BAS ISO 10018:2013 (ISO 10018:2012) date su smjernice kojima se utječe na uključivanje ljudi i njihovu kompetentnost. Sistem upravljanja kvalitetom zavisi od uključenosti kompetentnih ljudi i od načina na koji se oni upoznaju s organizacijom i integrišu u nju. Veoma je važno da se utvrđuju, razvijaju i vrednuju zahtijevana znanja, vještine, ponašanje i radno okruženje.

Standardom BAS ISO 10019:2012 (ISO 10019:2005) dato je uputstvo za izbor konsultanata za sistem upravljanja kvalitetom i korištenje njihovih usluga. Dato je uputstvo za proces vrednovanja kompetentnosti konsultanta za sistem upravljanja kvalitetom i za pružanje povjerenja da će biti ispunjene potrebe organizacije i njena očekivanja vezana za usluge konsultanta.

Standardom BAS EN ISO 19011:2015 (EN ISO 19011:2011; ISO 19011:2011) dato je uputstvo za upravljanje programom provjere, za planiranje i provođenje audita sistema upravljanja, kao i za kompetentnost i vrednovanje auditora i tima za audit. Standard ISO 19011 predviđen je da ga primjenjuju auditori, organizacije koje primjenjuju sisteme upravljanja i organizacije kojima je potrebno da provode audit sistema upravljanja.