Sistemi energetskog upravljanjа

Sistemi upravljanja ‒ podrazumijevaju implementaciju niza politika, procedura, uputstava (pravila ponašanja)  i niza drugih mjera koje dovode organizaciju u stanje usklađenosti  sa zahtjevima standarda  sistema upravljanja.

Sistem upravljanja energijom ‒ definiše zahtjeve za uspostavljanje sistema upravljanja energijom (energy management systems ‒ EnMS) u industrijskim pogonima, komercijalnim, upravnim i državnim zgradama te cijelim organizacijama. Procjenjuje se da će ovaj sistem upravljanja, koji je usmjeren na širu primjenu u svim nacionalnim privrednim sektorima, utjecati na oko 60% svjetske upotrebe energije.

Standardi sistema energetskog upravljanja

Standard BAS EN ISO 50001:2015 (EN ISO 50001:2011, ISO 50001:2011) definiše osnovne pojmove i principe sistema energetskog upravljanja.
Ovaj standard:

 • specificira zahtjeve za uspostavlјanje, primjenu, održavanje i pobolјšavanje sistema upravljanja energijom, sa svrhom omogućavanja organizaciji da slijedi sistemski pristup u postizanju stalnog pobolјšavanja energetskih performansi, obuhvatajući energetsku efikasnost, korištenje i potrošnju energije;
 • specificira zahtjeve primjenlјive na korištenje i potrošnju energije, obuhvatajući mjerenje, dokumentaciju i izvještavanje, projektovanje i postupke za nabavku opreme, sisteme, procese i osoblјe koje doprinosi energetskim performansama;
 • specificira primjenu na sve promjenlјive činioce koji utječu na energetske performanse, a koje organizacija može pratiti i na koje može utjecati;
 • ne propisuje specifične kriterije performansi u vezi s energijom;
 • projektovan je tako da se koristi nezavisno, ali se može koristiti i uporedo ili integrisano s drugim sistemima upravljanja;
 • može primjenjivati svaka organizacija koja želi osigurati da je usklađena sa svojom iskazanom energetskom politikom i koja to želi prikazati drugima, tako što tu usklađenost potvrđuje bilo samovrednovanjem i samodeklarisanjem usklađenosti ili certifikacijom sistema upravljanja energijom koju daje eksterna organizacija.

ISO 50002:2014

 • ISO 50002:2014 specificira zahtjeve procesa za obavljanje energetskog audita u vezi s energetskim performansama. Primjenjuje se na sve vrste objekata i organizacija i sve oblike energije i upotrebe energije.
 • ISO 50002:2014 specificira principe obavljanja energetskog audita, zahtjeve za zajedničke procese tokom energetskih audita i dokumentaciju za energetske audite.
 • ISO 50002:2014 se ne bavi zahtjevima za izbor i evaluaciju kompetentnosti tijela koja pružaju usluge energetskog audita, a to ne obuhvata auditiranje sistema upravljanja energijom organizacije, s obzirom da su one opisane u ISO 50003.
 • ISO 50002:2014 pruža i informativne smjernice za njegovu upotrebu.

ISO 50003:2014

 • ISO 50003:2014 specificira zahtjeve za kompetentnost, dosljednost i nepristrasnost u auditiranju i certifikovanju sistema upravljanja energijom (EnMS) za tijela koja pružaju te usluge. Da bi se osigurala efikasnost auditiranja sistema upravljanja energijom, ISO 50003:2014 se bavi procesom auditiranja, zahtjevima za kompetentnost osoblja uključenog u proces certifikacije za sisteme upravljanja energijom, trajanje audita i uzorkovanja na više lokacija.
 • ISO 50003:2014 je namijenjen da se koristi u kombinaciji s ISO/IEC 17021:2011. Zahtjevi standarda ISO/IEC 17021:2011 primjenjuju se i na ISO 50003:2014.

ISO 50004:2014

 • ISO 50004:2014 daje praktične smjernice i primjere za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i poboljšanje sistema upravljanja energijom (EnMS) u skladu sa sistematskim pristupom ISO 50001. Smjernice u ISO 50004:2014 su primjenljive na svaku organizaciju, bez obzira na njenu veličinu, vrstu, lokaciju ili nivo zrelosti.
 • ISO 50004:2014  ne daje smjernice o tome kako razviti integrisani sistem upravljanja.

Iako su smjernice u ISO 50004:2014 u skladu s modelom sistema upravljanja energijom ISO 50001, cilj standarda nije da pruži tumačenje zahtjeva ISO 50001.
ISO 50006:2014

 • ISO 50006:2014  daje smjernice organizacijama o tome kako uspostaviti, koristiti i održavati indikatore energetskih performansi (EnPls) i energetske osnove (EnBs) kao dio procesa mjerenja energetskih performansi.

Smjernice iz standarda ISO 50006:2014 primjenljive su na svaku organizaciju, bez obzira na njenu veličinu, tip, lokaciju ili nivo zrelosti u području upravljanja energijom.

 ISO 50015:2014

 • ISO 50015:2014 utvrđuje opće principe i smjernice za proces mjerenja i verifikacije (M&V) energetskih performansi organizacije ili njenih komponenti. Standard ISO 50015:2014 može se koristiti samostalno ili u kombinaciji s drugim standardima ili protokolima, a može se primijeniti na sve vrste energije.