BAS/TC 4/WG 2

Izrada nacionalnog dodataka BAS EN 10080/NA


Opšte informacije
Status:
Aktivan
Predsjednik:
Mirzeta Sarajlić
Tehnički sekretar/koordinator:
Stana Buha
E-mail:
stana.buha@isbih.gov.ba

Područje rada
Izrada i utvrđivanje prednacrt nacionalnog dodatka BAS EN 10080/NA, Čelik za armiranje betona - Zavarivi armaturni čelik - Općenito - Nacionalni dodatak, te dostava istog na razmatranje Tehničkom komitetu BAS/TC 4; da na zahtjev tehničkog komiteta BAS/TC 4 razmotri primjedbe upućene tokom javne rasprave na nacrt izvornog standardizacijskog dokumenta, te da Tehničkom komitetu BAS/TC 4 dostavi mišljenje u vezi s utvrđivanjem konačnog nacrta izvornog standardizacijskog dokumenta