nsBAS EN IEC 60335-2-105/A11:2023

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-105: Particular requirements for multifunctional shower cabinets


Опште информације
Статус:Пројекат
Број страница:5
Метода усвајања:Proglašavanje
Језик:engleski
Издање:1.
Датум реализације:28.02.2023
Предвиђени датум наредне фазе:28.04.2023
Технички комитет:BAS/TC 57, Апарати у домаћинству и слични електрични апарати
Direktive:
2014/35/EU, Нисконапонска опрема
ICS:
13.120, Сигурнoст у кућaнству
97.170, Oпрeмa зa њeгу тиjeлa

Apstrakt
This European Standard deals with the safety of electric multifunctional shower cabinets and electric separate multifunctional shower units for household and similar purposes, their rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances and 480 V for other appliances

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
EN IEC 60335-2-105:2021/A11:2021, идентичан

Радни материјал

Сaмo члaнoви тeхничкoг кoмитeтa имajу приступ рaднoм мaтeриjaлу. Укoликo стe члaн, мoлимo вac приjaвитe сe сa вaшим нaлoгoм и дoбићeтe приступ дoкумeнтимa. Пријавите се