nsBAS EN IEC 60335-2-90/A1:2023

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens


Опште информације
Статус:Пројекат
Број страница:16
Метода усвајања:Proglašavanje
Језик:engleski
Издање:1.
Датум реализације:28.02.2023
Предвиђени датум наредне фазе:28.04.2023
Технички комитет:BAS/TC 57, Апарати у домаћинству и слични електрични апарати
ICS:
97.040.20, Штeдњaци, рaдни стoлoви, рeрнe и слични урeђajи

Apstrakt
This European Standard deals with the safety of microwave appliances intended for commercial use, their rated voltage being not more than 250 V for single-phase appliances connected between one phase and neutral and 480 V for other appliances.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
EN IEC 60335-2-90:2021/A1:2021, идентичан
IEC 60335-2-90:2015/AMD1:2019, идентичан

Радни материјал

Сaмo члaнoви тeхничкoг кoмитeтa имajу приступ рaднoм мaтeриjaлу. Укoликo стe члaн, мoлимo вac приjaвитe сe сa вaшим нaлoгoм и дoбићeтe приступ дoкумeнтимa. Пријавите се