nsBAS EN IEC 63203-101-1:2023

Wearable electronic devices and technologies - Part 101-1: Terminology


Опште информације
Статус:Пројекат
Број страница:14
Метода усвајања:Proglašavanje
Језик:engleski
Издање:1.
Датум реализације:28.02.2023
Предвиђени датум наредне фазе:28.04.2023
Технички комитет:BAS/TC 57, Апарати у домаћинству и слични електрични апарати
ICS:
01.040.31, Eлeктрoникa (Рjeчници)
59.080.80, Паметни текстил

Apstrakt
IEC 63203-101-1:2021 provides terminology frequently used in literature related to wearable electronic devices and technologies in the IEC 63203 series. This list includes wearable electronic devices and technologies, near-body wearable electronics, on-body wearable electronics, in-body wearable electronics, and electronic textiles.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
EN IEC 63203-101-1:2021, идентичан
IEC 63203-101-1:2021, идентичан

Радни материјал

Сaмo члaнoви тeхничкoг кoмитeтa имajу приступ рaднoм мaтeриjaлу. Укoликo стe члaн, мoлимo вac приjaвитe сe сa вaшим нaлoгoм и дoбићeтe приступ дoкумeнтимa. Пријавите се