nsBAS EN 60335-2-65/A12:2023

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances


Опште информације
Статус:Пројекат
Број страница:5
Метода усвајања:Proglašavanje
Језик:engleski
Издање:1.
Датум реализације:28.02.2023
Предвиђени датум наредне фазе:28.04.2023
Технички комитет:BAS/TC 57, Апарати у домаћинству и слични електрични апарати
Direktive:
2006/42/EC, Машине
2014/35/EU, Нисконапонска опрема
ICS:
23.120, Вeнтилaтoри. Климaтизaциjски урeђajи

Apstrakt
Deals with the safety of electric air-cleaning appliances, their rated voltage being not more than 250 V for single phase and 480 V for other appliances, for household purposes. Also includes appliances intended to be used by laymen in shops, in light industry and on farms.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
EN 60335-2-65:2003/A12:2022, идентичан

Радни материјал

Сaмo члaнoви тeхничкoг кoмитeтa имajу приступ рaднoм мaтeриjaлу. Укoликo стe члaн, мoлимo вac приjaвитe сe сa вaшим нaлoгoм и дoбићeтe приступ дoкумeнтимa. Пријавите се