nsBAS EN 62841-3-6/A12:2023

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-6: Particular requirements for transportable diamond drills with liquid system


Опште информације
Статус:Пројекат
Број страница:9
Метода усвајања:Proglašavanje
Језик:engleski
Издање:1.
Датум реализације:28.02.2023
Предвиђени датум наредне фазе:28.04.2023
Технички комитет:BAS/TC 57, Апарати у домаћинству и слични електрични апарати
Direktive:
2006/42/EC, Машине
ICS:
25.140.20, Eлeктрични aлaти

Apstrakt

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
EN 62841-3-6:2014/A12:2022, идентичан

Радни материјал

Сaмo члaнoви тeхничкoг кoмитeтa имajу приступ рaднoм мaтeриjaлу. Укoликo стe члaн, мoлимo вac приjaвитe сe сa вaшим нaлoгoм и дoбићeтe приступ дoкумeнтимa. Пријавите се