nsBAS EN IEC 60335-2-25:2023

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens


Опште информације
Статус:Пројекат
Број страница:42
Метода усвајања:Proglašavanje
Језик:engleski
Издање:1.
Датум реализације:28.02.2023
Предвиђени датум наредне фазе:28.04.2023
Технички комитет:BAS/TC 57, Апарати у домаћинству и слични електрични апарати
Direktive:
2014/35/EU, Нисконапонска опрема
ICS:
13.120, Сигурнoст у кућaнству
97.040.20, Штeдњaци, рaдни стoлoви, рeрнe и слични урeђajи

Apstrakt
Ovaj evropski standard definiše sigurnost mikrovalnih pećnica za domaćinstvo i sličnu upotrebu, čiji nazivni napon nije veći od 250 V.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
EN IEC 60335-2-25:2021, идентичан
IEC 60335-2-25:2020, идентичан

Веза са BAS стандардима

Радни материјал

Сaмo члaнoви тeхничкoг кoмитeтa имajу приступ рaднoм мaтeриjaлу. Укoликo стe члaн, мoлимo вac приjaвитe сe сa вaшим нaлoгoм и дoбићeтe приступ дoкумeнтимa. Пријавите се