nsBAS EN 62841-1/A11:2023

Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 1: general requirements


Опште информације
Статус:Пројекат
Број страница:31
Метода усвајања:Proglašavanje
Језик:engleski
Издање:1.
Датум реализације:28.02.2023
Предвиђени датум наредне фазе:28.04.2023
Технички комитет:BAS/TC 57, Апарати у домаћинству и слични електрични апарати
Direktive:
2006/42/EC, Машине
ICS:
25.140.20, Eлeктрични aлaти

Apstrakt
This standard deals with the safety of electric motor-operated or magnetically driven: - hand-held tools (IEC 62841-2); - transportable tools (IEC 62841-3); - lawn and garden machinery (IEC 62841-4). The rated voltage is not more than 250 V for single-phase a.c. or d.c. tools, and 480 V for three-phase a.c. tools. The rated input is not more than 3 700 W.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
EN 62841-1:2015/A11:2022, идентичан

Радни материјал

Сaмo члaнoви тeхничкoг кoмитeтa имajу приступ рaднoм мaтeриjaлу. Укoликo стe члaн, мoлимo вac приjaвитe сe сa вaшим нaлoгoм и дoбићeтe приступ дoкумeнтимa. Пријавите се