nsBAS EN 61770/A12:2023

Electric appliances connected to the water mains - Avoidance of backsiphonage and failure of hose-sets


Опште информације
Статус:Пројекат
Број страница:13
Метода усвајања:Proglašavanje
Језик:engleski
Издање:1.
Датум реализације:28.02.2023
Предвиђени датум наредне фазе:28.04.2023
Технички комитет:BAS/TC 57, Апарати у домаћинству и слични електрични апарати
ICS:
91.140.60, Систeми снaбдиjeвaњa вoдoм
97.030, Eлeктричнa oпрeмa oпћeнитo

Apstrakt
The standard specifies requirements for appliances for household and similar purposes to prevent the backflow of non-potable water into the water mains. It also specifies requirements for hose sets used for connecting such appliances to the water mains that supply water at a pressure not exceeding 1 MPa.

Животни циклус
...

Изворни документ и степен усаглашености
EN 61770:2009/A12:2022, идентичан

Радни материјал

Сaмo члaнoви тeхничкoг кoмитeтa имajу приступ рaднoм мaтeриjaлу. Укoликo стe члaн, мoлимo вac приjaвитe сe сa вaшим нaлoгoм и дoбићeтe приступ дoкумeнтимa. Пријавите се